خدمات پارسیان مهر

باتوجه به اينكه فروش آغاز تعهد ماست . پرسنل نصب و خدمات پس از فروش پارسيان مهر همراه با مشتريان در 2 سال سرويس رايگان


و 10سال تامين قطعات پكيجهاي ايران رادياتور و تاچي در كنار مصرف كنندگان گرامي ميباشيم .