کولر گازی

i-30

اسپلیت دیواری مدل IAC 30CH/XA/A

مقایسه
قيمت 36,100,000 تومان
i-24

اسپلیت دیواری مدل IAC-24CH/XA/A

مقایسه
قيمت 25,800,000 تومان
i-18

اسپلیت دیواری مدل IAC-18CH/XA/AA

مقایسه
قيمت 24,560,000 تومان
i-12

اسپلیت دیواری مدل IAC-12CH/XA/A

مقایسه
قيمت 16,700,000 تومان
30

اسپلیت تروپیکال کازوکی IAC-30CH/XA/A

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
24

اسپلیت تروپیکال کازوکی IAC-24CH/XA-TR/B

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
18

اسپلیت تروپیکال کازوکی IAC-18CH/XA-TR/A

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
12

اسپلیت تروپیکال کازوکی IAC-12CH/XA-TR/A

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
s-36

اسپلیت دیواری تروپیکال IAC-36C/XA-TS/A

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
s-30

اسپلیت دیواری تروپیکال IAC-30C/XA-TS/AA

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
s-24

اسپلیت دیواری تروپیکال IAC-24C/XA-TS/AA

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
s-18

اسپلیت دیواری تروپیکال IAC-18C/XA-TS/A

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد