خرید حوله خشک کن ایران رادیاتور در کرج

 حوله خشک کن ایران رادیاتور طبق سفارش با فاصله آکس تا آکس 55 و 75 و 100 سانتیمتر تولید می گردد. فشار کار رادیاتورهای آلومینیومی حوله خشک کن ایران رادیاتور معادل 5 بار می باشد. معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از 3 متر مربع) رادیاتور حوله خشک کن 10 لول کافی است مگر اینکه حمام مذکور در طبقه زیر سقف پشت بام یا دارای پنجره بزرگ باشد ، که در اینصورت باید از حوله خشک کن 14 لول استفاده گردد. بدیهی است برای حمام های بزرگتر نیز به نسبت افزایش متراژ باید از رادیاتور حوله خشک کن بزرگتر استفاده گردد. منظور از T=60° C∆ ، اختلاف دمای 60 درجه ای بین دمای آب گرم  ورودی به رادیاتور و دمای هوای حمام می باشد.

نکات پس از خرید رادیاتور حوله خشک کن ایران رادیاتور :

لوازم مورد نیاز برای نصب هر بلوک رادیاتور آلومینیومی حوله خشک کن ایران رادیاتور عبارتست از :  الف) یک دست شیر و زانوی قفلی رادیاتور ب) یک عدد شیر هوا گیری رادیاتور
حوله خشک کن ایران رادیاتور

انواع حوله خشک کن های ایران رادیاتور: